PRIVACY CHARTER VAN FOCQUET

Informatie van Focquet nv over de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (EU) nr. 2016/279 van 27 april 2016 (GDPR).

1. Preambule.

Focquet sa stuurt u hierbij informatie die voor u van belang is met betrekking tot uw persoonsgegevens die zij direct of indirect verzamelt, bewaart, verwerkt of bewaart in het kader van de contractuele relaties die zij met u onderhoudt en dit, in toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) nr. 2016/279 van 27 april 2016 bekend onder de naam “GDPR” en richt u hierna tot haar beleid van beheer en verwerking van de opgezette gegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

SA Focquet
Rue des Haipes, 1
5030 Gembloux

Contactpersoon :
De heer Peter Rijcken
E-mail : rijcken@focquet.be
Tel : 081 62 59 72

U kunt ons bedrijf per e-mail contacteren om uw rechten uit te oefenen of informatie te verkrijgen door een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart bij uw e-mail te voegen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, rue de la Presse, 35, 1000 Brussel – Tel : 02 274 48 00 – Mail : commission@privacycommission.be

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

3.1. Algemene gegevens:

Wij verwerken hoofdzakelijk de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam
 • Adres
 • Telefoon, post, fax
 • Bankgegevens
 • Geolocatiegegevens zoals GPS-gegevens;
 • Beroep/sector van activiteit…
 • Gegevens in verband met de opvolging van de commerciële relatie

3.2. Zinvolle gegevens (article 9.1 du RGPD)

Wij verwerken geen persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, noch verwerken wij genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, of gegevens betreffende de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon, behalve onder de in artikel 9.2 van de GDPR genoemde voorwaarden.

4. Wat zijn de doeleinden van de verwerking van deze persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op:

1. De onderhandeling, sluiting en uitvoering van het contract;
2. Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
3. Het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag;
4. Om de legitieme belangen van ons bedrijf te dienen, zoals fraudepreventie, informatie- en netwerkbeveiliging…
5. Om interne statistieken op te stellen en specifiek voor onze sector van activiteit;
6. Informatie en reclame, met uw voorafgaande toestemming.

Zonder deze persoonlijke gegevens zijn de onderhandeling, het sluiten en de uitvoering van het contract onmogelijk.

5. Wat zijn uw rechten?

 • U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.
 • Indien u er vandaag mee instemt om uw gegevens te verstrekken en dat deze zullen worden verwerkt in het kader van onze activiteiten, kunt u uw toestemming later altijd intrekken. In dat geval zullen wij u uitleggen hoe uw gegevens uit onze databank zullen worden verwijderd. Het is echter mogelijk dat niet alle informatie kan worden ingetrokken,
 • met name informatie die noodzakelijk is op grond van een wettelijke
 • verplichting of een taak van algemeen belang of gerechtvaardigd door een vitaal belang of een legitiem belang dat voorrang heeft op uw rechten.
 • U heeft het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens verwerkt zullen worden en wie toegang heeft tot uw gegevens. Wij zullen u meedelen welke personen betrokken zullen zijn bij de verwerking van uw gegevens en welke personen/bedrijven toegang zullen hebben tot uw gegevens.
 • U hebt het recht om te vragen welke informatie over u wordt opgeslagen en om correcties te vragen indien een deel van de informatie niet correct is.
 • U heeft het recht om alle informatie over u die is opgeslagen in een draagbaar en leesbaar formaat te ontvangen.
 • Ons bedrijf dat uw gegevens rechtstreeks verzamelt, is verantwoordelijk voor deze gegevens.
 • Ons bedrijf heeft de plicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en u op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens wordt geschonden.
 • Indien u bezorgd bent over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: rijcken@focquet.be of bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, Tel: 02/274 48 00 of op het volgende e-mailadres: commission@privacycommission.be

6. Cookies

Wanneer u de website van FOCQUET bezoekt, kunnen er cookies op uw computer worden geïnstalleerd. Cookies vereenvoudigen uw bezoek en optimaliseren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar deze weigering kan tot gevolg hebben dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten van de website.

© Matériel électrique industriel de puissance Focquet   •   Achat, vente, location, réparation, reconditionnement, customisation  •   Tous droits réservés   •   Mentions légales   •   Vie privée   •   Vie privée