Skip to content Skip to footer
focquet s.a.

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die een klant doet bij de Focquet SA of bij haar vertegenwoordigers.

2. De voorstellen, offertes en bestekken van de Focquet SA zijn slechts geldig gedurende twee weken, tenzij de verkoop ondertussen doorgegaan is.

3. Prijzen: in de offerte vermelde prijzen zijn de verpakking, de transportkosten, de douanerechten en allerlei belastingen en taksen niet inbegrepen. De prijzen kunnen worden veranderd zonder voorafgaande kennisgeving in geval van valutaschommelingen of andere gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de prijzen van de grondstoffen of op de arbeidslonen. In dit geval beschikt de klant over vier dagen vanaf de datum van de melding van de prijsverhoging door de Focquet SA om zijn bestelling te annuleren.

4. Betaling: de facturen zijn contant betaalbaar, tenzij na een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen op de maatschappelijke zetel van de Focquet SA. Elke vertraging van een betaling zal automatisch aanleiding geven tot de betaling van een moratoire interest voor vertraging van 12% per jaar tot de volledige betaling en van een bevoorrechte boetebepaling van 15% met een minimum van 150 euro. Elk proces om de verschuldigde bedragen terug te krijgen, zal bovendien aanleiding geven tot een bijkomende, redelijke schadevergoeding gebaseerd op de wet van 2 augustus 2002 ten laste van de klant. De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag ervan zal onmiddellijk en van rechtswege aanleiding geven tot:

 • de onmiddellijke invorderbaarheid van alle andere facturen;
 • de stopzetting van de leveringen of, naar keuze van de Focquet SA, de vervroegde betaling van elke bestelling in uitvoering;
 • de onmiddellijke compensatie van om het even welk bedrag dat de Focquet SA eventueel nog aan de in gebreke blijvende klant zouden moeten betalen;
  in geval van huur, de onmiddellijke teruggave van het door de Focquet SA in huur gegeven materieel,
 • waarbij de eventuele, door de teruggave veroorzaakte kosten gefactureerd worden aan de klant.

Let op: alleen een betaling op een van onze Belgische bankrekeningen is geldig:

ING

BIC : BBRUBEBBIBAN : BE97 3100 1701 9849

BELFIUS

BIC : GKCCBEBBIBAN : BE55 0689 0893 0544

CBC

BIC : CREGBEBBIBAN : BE83 7320 2477 9915

BNP/FORTIS

BIC : GEBABEBBIBAN : BE96 2100 7158 1305

KBC

BIC : KREDBEBBIBAN : BE78 4360 1127 4186

5. Levering: De levering wordt beschouwd als uitgevoerd in de werkplaats van de Focquet SA ofwel door een rechtstreekse overhandiging aan de klant of aan een door de klant of, wanneer deze aanduiding niet binnen de drie dagen gebeurt, door de Focquet SA aangeduide expediteur of transportonderneming, en dit voor de exclusieve rekening en risico van de klant. Er wordt geen enkele afwijking van het principe van de levering door de Focquet SA voorzien ten gevolge van aanduidingen zoals: franco station, wal, huis of terugbetaling van de transportkosten die moeten worden beschouwd als tegemoetkomingen aan de prijzen zonder om het even welke omkering van de verantwoordelijkheid

Wanneer de klant de goederen niet afhaalt binnen de voorziene termijnen, zal hij, in geval van verkoop, aan de Focquet SA, als bewaringskost, een forfaitair bedrag van 125 euro per dag van vertraging vanaf de dag waarop hij aangemaand werd om dit te doen tot aan de volledige afhaling of tot aan de dag waarop het contract gerechtelijk vernietigd wordt ten nadele van de klant, moeten betalen. In geval van huur, zullen de Focquet SA het contract als van rechtswege vernietigd kunnen beschouwen wanneer de klant het gehuurde materieel niet komt afhalen binnen de drie dagen na de aanmaning die hij zal ontvangen hebben. In dit geval zal een minimale schadevergoeding van 50% van de prijs van het huurcontract voor de vernietiging van dit contract, verschuldigd zijn voor de klant en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de Focquet SA om te bepalen dat hun reële schade groter is dan deze minimale schadevergoeding en de betaling ervan te eisen.

6. Uitvoerings- of leveringstermijnen: de uitvoerings- of leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de aanvaarding zonder voorbehoud van de offerte en worden in de mate van het mogelijke nageleefd, tenzij bij overmacht of onvoorzienbare gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van de Focquet SA, zoals stakingen, opeisingen, …

De vertragingen bij de uitvoering of de levering verplichten de Focquet SA tot geen enkele schadevergoeding en kunnen nooit de annulering van de bestelling door de klant rechtvaardigen.

 • In geval van verkoop en mits een specifieke clausule in deze zin voorzien is in de bijzondere voorwaarden, zal slechts een boete kunnen worden opgelegd aan de Focquet SA vanaf een vertraging van drie volledige weken en deze boete zal maximum gelijk zijn aan 0,5% van de nettoverkoopprijs per bijkomende volledige week en met een maximaal plafond van 5% van de verkoopprijs, BTW niet inbegrepen, en voor zover de klant kan bewijzen dat deze vertraging hem een reële schade heeft berokkend.
 • In geval van verhuur, begint het contract te lopen op de dag van de verzending en stopt het op de dag van de teruggave van het materieel in de werkplaatsen van de Focquet SA, waarbij dit materieel perfect moet werken en schoongemaakt moet zijn. Wanneer dit niet het geval is, worden de volledige kosten voor het schoonmaken en/of herstellen van het materieel door de Focquet SA gefactureerd aan de klant. De levering gebeurt bovendien slechts nadat de huurder aan de Focquet SA een borg heeft overhandigd die gelijk is aan de waarde van het verhuurde materieel.

7. Overdracht van de risico’s en van de eigendom: De risico’s in verband met het gekochte of gehuurde materieel worden overgedragen aan de klant meteen na de aanvaarding van de offerte. In geval van verkoop, behouden de Focquet SA zich de eigendom van het verkochte materieel voor tot aan de volledige betaling van de hoofdprijs en van de bijkomende prijs. In geval van verhuur, zal de huurder de Focquet SA onmiddellijk op de hoogte brengen van om het even welk beslag door een derde en zal hij onmiddellijk het huurcontract leveren aan de derde om te bewijzen dat het gehuurde materieel de exclusieve eigendom is van de Focquet SA. Wanneer de huurder in gebreke blijft, zijn alle kosten voor een dergelijke vordering tot opeising die de Focquet SA hebben, voor rekening van de huurder, met inbegrip van de advocatenkosten.

Elke door de klant gevraagde optie om het gehuurde materieel te kopen, moet uitdrukkelijk voorzien in de bijzondere bepalingen.

8. Waarborg:

In de verkoopcontracten:

De Focquet SA verbinden zich tot het verhelpen van elke werkingsfout binnen de volgende beperkingen:

 • De waarborg geldt niet wanneer de leveringen niet beantwoorden aan de doelstellingen die de klant gesteld heeft en waarvan de verkoper onvolledig op de hoogte werd gesteld.
 • De waarborg is voorzien voor een werking van 8 uren per dag.
 • De Focquet SA zijn niet aansprakelijk voor een fout die veroorzaakt werd door door de klant geleverde grondstoffen of door een door hem opgelegde of uitgevoerde toepassing.
 • Er wordt ook geen waarborg gegeven voor incidenten die verband houden met onverwachte gevallen of overmacht, met de normale slijtage, met nalatigheden, met een gebrek aan toezicht of onderhoud of met een gebruik of een installatie door de klant of een derde die niet geschikt is voor dit materieel. De waarborgperiode is beperkt tot twaalf maanden vanaf de levering. De herstelling, wijziging of vervanging van stukken tijdens de waarborgperiode houden geen verlenging van de originele waarborgperiode in. Om een beroep te kunnen doen op de waarborg, moet de klant de Focquet SA schriftelijk en binnen de acht dagen na de ontdekking van de fout en, in geval van een duidelijk zichtbare fout of van een niet-conformiteit, binnen de drie dagen na de levering, op de hoogte brengen. Wanneer hij geen schriftelijk akkoord gekregen heeft van de verkoper, mag hij zelf geen herstelling uitvoeren of laten uitvoeren door een derde De klant heeft het recht niet om zich te beroepen op een fout of op een niet-conformiteit, wanneer hij de Focquet SA niet binnen de zes maanden na de vaststelling van de fout of de niet-conformiteit op de hoogte heeft gebracht. De werken op basis van de waarborg worden uitgevoerd in de werkplaatsen van Focquet SA nadat de klant het defecte materieel teruggestuurd heeft. Wanneer de Focquet SA, op basis van de aard van het materieel, echter oordelen dat het ter plaatse moet worden hersteld, zullen de Focquet SA instaan voor de loonkosten voor deze herstelling, met uitzondering van de tijd die nodig was voor de voorbereidende werkzaamheden of voor het demonteren of hermonteren die nodig waren ten gevolge van de gebruiks- of installatieomstandigheden van dit materieel. De kosten voor het transport van het defecte materieel of van wisselstukken zijn voor de exclusieve rekening van de klant, net zoals, bij een herstelling ter plaatse, de reis- en verblijfskosten van de medewerkers van Focquet SA.
 • De verantwoordelijkheid van Focquet SA wordt uitdrukkelijk beperkt tot de hiervoor vermelde verplichtingen en hierbij wordt duidelijk vastgelegd dat de Focquet SA uit welken hoofde ook niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schadevergoeding in geval van een zichtbaar gebrek of van een gebrek dat na de levering vastgesteld wordt.
 • In geval van een verborgen gebrek vóór de verkoop, zal de bijkomende schadevergoeding die de klant zou vragen, behoorlijk gerechtvaardigd moeten zijn en in geen enkel geval meer mogen bedragen dan de verkoopprijs, zonder BTW, van het geleverde materieel.

In de huurcontracten:

Alle nodige herstellingen werden uitgevoerd op de door de Focquet SA verhuurde machines, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijzondere voorwaarden. Alle ongevallen of beschadigingen ervan zullen ten laste zijn van de huurder. De machines worden verondersteld verhuurd te zijn voor een werkdag van acht uren. Ze moeten worden gebruikt als een goede huisvader, goed beschut zijn, bestuurd worden door bekwame werklui, en regelmatig schoongemaakt en onderhouden worden. Het gehuurde materieel moet door de klant worden verzekerd tegen diefstal of beschadigingsrisico’s van om het even welke aard (brand, waterschade, vandalisme, …)

9. Wet van toepassing – bevoegde rechtbanken – taal:

In geval van betwisting zijn alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Het contract wordt geregeld volgens het Belgische recht, zowel wat de interpretatie ervan als wat de uitvoering ervan betreft.

De Franse tekst van de algemene voorwaarden is de referentie in geval van een interpretatie van de algemene voorwaarden.

Go to Top